Sunday, May 6, 2018

TƯỞNG-NIỆM THI SĨ BÙI GIÁNG

“Ta đi còn giữ đôi giòng
Lá rơi có đợi ở trong sương mù”.
Thơ Bùi Giáng.

Người đi “còn gửi đôi giòng”,
“Lá rơi”, rơi đẹp tấm lòng nên thơ
Người về, về với cõi mơ,
Tỉnh cơn “điên dại”, ghé bờ Thảnh Thơi
Sen thơm cửa Phật gọi mời
Trẻ thơ hành-khất bời bời nhớ thương
Miếng ăn người vẫn nhịn-nhường,
Chia cơm cơn đói, góp hương nụ cười
Thay dân người đã góp lời
Những câu cuồng nộ tuyệt-vời chí trai
Chân quỳ “bệ vệ” cùng ai*
“Êm-đềm giọt lệ hai tay” nâng giùm

Phải chăng chỉ một chiếc cùm,
Xiết chung dân-tộc cho còm cõi đau?
Phải chăng lẫn lộn vàng thau,
Ưu-phiền tích lũy Thi Hào “hóa điên”?


*“Anh quỳ xuống hai tay bệ-vệ.
Để xin dâng một giọt lệ êm-đềm”
Thơ Bùi Giáng.