Sunday, October 17, 2010

BINH CHƯA TÀN!


Bàn chính sự, người “tàn binh” lời thép,
Đẹp làm sao những hiển hách lập công,
Máu hào hùng cùng thương tích, ung dung,
Tâm mãn nguyện đã một thời lừng lẫy.


No comments:

Post a Comment