Friday, April 17, 2009

LỜI KHUYÊN

“Anh cho em được tự do
Làm thơ và đấu tranh cho… chính mình!”

“Cũng là hợp lý, thuận tình
Trước bao quốc-nhục, lặng thinh sao đành?”

No comments:

Post a Comment