Friday, April 17, 2009

LÝ TƯỞNG

Có thật lòng lo thì hãy gắng
Mặt nào cũng rất cần tay nhau
Góp chung sức mạnh: đen, vàng, trắng
Thu ngắn đường về! Mau! Hãy mau!

Có thật vì dân, đoàn kết lại!
Triệu người chỉ một áo… “Thất Phu”*
Còn chi hơn nữa mà ngần ngại
Bốn mặt chung nhau phá Cửa Tù!

---------------------------------------------
* Thất phu hữu trách.

No comments:

Post a Comment