Tuesday, April 27, 2010

HỎI THƠ

Thương dân tộc, thơ nhắc em suy gẫm,

Trời tự do, hồn lại nhớ cố hương,

Ôi quê hương! Bao giờ mới tự cường,

Khi cộng sản vẫn… cường quyền, khát máu!

No comments:

Post a Comment