Thursday, April 22, 2010

MỘT THÁNG TƯ...


Giấy bút nhẹ tênh, chữ nghĩa chần chừ

Chuyền mau đi chứ! Giữ Lửa Tháng Tư!

Xin đừng vui hưởng đời sống riêng tư?

Chẳng lẽ buồn hoài một đời xa xứ?

No comments:

Post a Comment