Tuesday, April 27, 2010

XÉ LỤA...

Vào thơ:

Truyện Đông Châu Liệt Quốc kể rằng, U Vương là một vị vua bất tài của đời nhà Châu, để đem lại tiếng cười cho một mỹ nữ được tuyển cung là Bao Tự, U Vương đã chiều theo sở thích lạ lùng của nàng là sai lính xé rất nhiều lụa để nàng cười.

U Vương còn nghe lời nịnh thần Quách Công hiến kế, cũng đã sai nổi lửa và dậy trống những Phong Hỏa Đài ở Ly Sơn vang lừng, cho nàng Bao Tự cười vui thỏa thích, trong khi những điều quan trọng ấy từ ngàn xưa, chỉ được dùng như là một hiệu lịnh, gọi các nước chư hầu đến cứu viện.

Giặc Khương Nhung đã lợi dụng sự u mê sắc đẹp của U Vương mà giết được tên hôn quân này, kéo theo sự đổ vỡ tan tành của nhà Châu.

Mỹ nhân sắc nước hương trời

Mặc đàn với hát, chẳng cười, tại sao?

Thiếu âm lụa xé rào… rào…

Ly Sơn nổi lửa… chư hầu hoảng kinh

Hỏa đài nhịp trống tử sinh

Tiếng cười Bao Tự… nghiêng thành Tây Châu

U Vương có kịp giải sầu?

Vui riêng mỹ nữ, về đâu cơ đồ?

*

Mình cười, hai đứa hiền khô

Chẳng cần lụa xé, khói mờ, lửa nung

Ví rằng còn rợ Khương Nhung

Quách Công hiến kế, xin... đừng, nghe anh!

Lụa tơ xin nhớ để dành

Ðể đời vá áo cho lành nỗi oan

Mừng ngày đất nước bình an

Tự do, dù sống nghèo nàn, vẫn vui.

*

Chỉ xé một thước lụa thôi,

Bao người áo rách, tội trời ắt mang

Lụa vàng, cờ sẽ mịn màng,

Là thơ em, Tấm Lòng Vàng của anh.

LỜI NHẠC

XÉ LỤA

1.

Chuyện xưa,

mỹ nhân sắc nước hương trời

Sao nàng chẳng cười?

Sao nàng không vui?

mặc đàn với hát,

tại sao? tại sao?

nàng đòi nghe tiếng lụa xé rào… rào…

nàng đòi Ly Sơn, Ly Sơn nổi lửa

mặc chư hầu hoảng kinh,

mặc chư hầu hoảng kinh.

Hỏa đài nhịp trống tử sinh

Tiếng cười Bao Tự…

nghiêng thành Tây Châu

Giặc đã đến, cơ đồ về đâu?

U Vương có kịp giải sầu?

lụa đã xé, lửa đã thiêu

Vui riêng mỹ nữ, cơ đồ về đâu?

Giặc đã đến, tiếng cười còn đâu?

U Vương có kịp giải sầu?

lụa đã xé, lửa đã thiêu

ai vui riêng có thấy, về đâu cơ đồ?

2.

Mình cười, Mình cười

hai đứa hiền khô

Chẳng cần lụa xé,

không cần khói mờ,

chẵng cần lửa nung

Ví rằng còn rợ Khương Nhung

Quách Công hiến kế, xin... đừng, nghe anh!

Lụa tơ, lụa tơ xin nhớ để dành

Ðể đời vá áo cho lành nỗi oan.

Chỉ xé một thước lụa thôi,

Bao người áo rách, tội trời ắt mang

Mừng ngày đất nước, đất nước bình an

Tự do, dù sống nghèo nàn

Mình vẫn vui, mình vẫn vui

Là thơ em, Tấm Lòng Vàng của anh.

Lụa vàng, lụa vàng cờ sẽ mịn màng,

Là thơ em, Tấm Lòng Vàng của anh.

La la la la…

http://www.danchuca.org/128kbps/XeLua.mp3 (hi-speed)

http://www.danchuca.org/22Kbps/XeLua.mp3 (lo-speed)

http://www.danchuca.org

No comments:

Post a Comment