Tuesday, April 27, 2010

MỘT DẤU HỎI

Cuối bài thơ em chấm

Một dấu hỏi thật đau

Bây giờ và mai sau

Ai trả lời em được?

Chọn con đường gió ngược

Vắng vẻ, lạnh tứ bề

Dốc cao. Vất vả ghê!

Bao giờ về đến đích?

No comments:

Post a Comment