Tuesday, April 27, 2010

VIỆT NAM Ơ I!

Đêm trăng sao vằng vặc

Không một ánh hỏa châu

Mà em với đêm thâu

Còn ưu tư trầm mặc,

Nhớ về ngày thơ ấu

Khói lửa xám một màu...

Nay hòa bình từ lâu

Vẫn còn xương thấm máu

Tiền nhân và con cháu

Ai tận lực ? Ai không?

Ai người sẽ góp công

Vung giùm thanh gươm báu?

Việt Nam ơi! Việt Nam!!!

No comments:

Post a Comment