Sunday, July 4, 2010

CHỊ VỀ

Viết theo lời kể lại
Chị về thấy gì biết không?
Thấy dân, thân mỏng mòng mong đòi… nhà
“Khiếu kiện’’? Chuyện đảng không tha!
Chúng gom, bắt, nhốt. Thương là thương ơi!

No comments:

Post a Comment