Sunday, July 4, 2010

GIỌT LỆ TÔI ƠI!

Thơ, người nằm võng giữa trưa
Ầu ơ cứ hát đong-đưa thả hồn
Suối tóc huyền, đẹp cô thôn
Võng đưa bao nhịp, lớn khôn đến giờ?
Chảy ra sông cả tuổi thơ
Sông thương đất Mẹ, sông mơ tuổi ngà
Mực trôi về tận trời xa
Lệ rơi hạt nặng!… Chiều tà bóng im…
Lệ em mà biết chỗ tìm
Về dòng sông Mẹ, trái tim ngọc ngà
Mực em mà biết mài ra
Thành dòng máu ấm chan-hòa niềm vui
Lệ ơi! Cứ chảy em chùi!
Mực ơi! Cứ viết ngọt bùi Việt Nam!

No comments:

Post a Comment