Sunday, July 4, 2010

ƯỚC NGUYỆN

Mỗi người mang một cái hay
Chân đi, hồn ở; đất này, tình kia
Quốc sầu nên phải tạm chia
Dở, hay? Giấy rách giữ bìa Việt-Nam!
Gói trong uất nghẹn cõi phàm
Những dòng thơ hận tôi làm cho tôi
Mong sao hậu thế bớt tồi
Rút kinh-nghiệm máu đắp bồi mai sau
Cội nguồn xin giữ giùm nhau
Vẻ vang đất nước, đẹp giàu người dân.

No comments:

Post a Comment