Sunday, July 4, 2010

NỀN MÓNG HOÀ-BÌNH

Đừng bao giờ quên nhé EM
Mũ, mão, cân đai: gốc VIỆT
Gan vàng, dạ sắt là NAM
Áo vá, chân trần đã HIẾU
Quần lụa, hia vàng càng THẢO!

Em là kiến trúc sư
Mơ dựng căn Nhà Việt
Cho người dân an cư
Hưởng thái-bình, lập nghiệp.

*Kỹ-sư HUỲNH LƯƠNG VINH đã vận động để lá Cờ Vàng được phất-phới tung bay trên đỉnh Everest, dãy Hy Mã Lạp Sơn, ngày 17.5.2004.
*Trung sĩ quân cảnh, quân chủng Lục Quân Hoa Kỳ BÙI THANH THẢO đã cắm lá Cờ Vàng tại đơn-vị đang chiến đấu, ở thủ-đô Iraq, ngày 6.9.2004.


Viết tặng:
*Kỹ-sư HUỲNH LƯƠNG VINH.
*Trung sĩ quân cảnh, quân chủng Lục Quân Hoa Kỳ: BÙI THANH THẢO.

No comments:

Post a Comment