Sunday, July 4, 2010

XÉ LỤA


Vào thơ:
Truyện Đông Châu Liệt Quốc kể rằng,
U Vương là một vị vua bất tài của đời
Nhà Châu, để đem lại tiếng cười cho một
Mỹ nữ được tuyển cung là Bao Tự, U
Vương đã chiều theo sở thích lạ lùng
Của nàng là sai lính xé rất nhiều lụa
Để nàng cười. U Vương còn nghe lời
Nịnh thần Quách Công hiến kế, cũng
Đã sai nổi lửa và dậy trống những Phong
Hỏa Đài ở Ly Sơn vang lừng, cho nàng
Bao Tự cười vui thỏa thích, trong khi
Những điều quan trọng ấy từ ngàn xưa,
Chỉ được dùng như là một hiệu lịnh, gọi
Các nước chư hầu đến cứu viện.
Giặc Khương Nhung đã lợi dụng
Sự u mê sắc đẹp của U Vương mà
Giết được tên hôn quân này, kéo
Theo sự đổ vỡ tan tành của nhà Châu.

Mỹ nhân sắc nước hương trời
Mặc đàn với hát, chẳng cười, tại sao?
Thiếu âm lụa xé rào… rào…
Ly Sơn nổi lửa… chư hầu hoảng kinh
Hỏa đài nhịp trống tử sinh
Tiếng cười Bao Tự… nghiêng thành Tây Châu
U Vương có kịp giải sầu?
Vui riêng mỹ nữ, về đâu cơ đồ?

Mình cười, hai đứa hiền khô
Chẳng cần lụa xé, khói mờ, lửa nung
Ví rằng còn rợ Khương Nhung
Quách Công hiến kế, xin... đừng, nghe anh!
Lụa tơ xin nhớ để dành
Để đời vá áo cho lành nỗi oan
Mừng ngày đất nước bình an
Tự do dù sống nghèo nàn vẫn vui.*
Chỉ xé một thước lụa thôi,
Bao người áo rách, tội trời ắt mang
Lụa vàng cờ sẽ mịn màng,
Là thơ em, Tấm Lòng Vàng của anh.


Lời nhạc
XÉ LỤA
1.
Chuyện xưa,
Mỹ nhân sắc nước hương trời
Sao nàng chẳng cười?
Sao nàng không vui?
Mặc đàn với hát,
Tại sao?  Tại sao?
Nàng đòi nghe tiếng lụa xé rào… rào…
Nàng đòi Ly Sơn, Ly Sơn nổi lửa
Mặc chư hầu hoảng kinh,
Mặc chư hầu hoảng kinh.

Hỏa đài nhịp trống tử sinh
Tiếng cười Bao Tự…
Nghiêng thành Tây Châu

Giặc đã đến, cơ đồ về đâu?
U Vương có kịp giải sầu?
Lụa đã xé, lửa đã thiêu
Vui riêng mỹ nữ, cơ đồ về đâu?
Giặc đã đến, tiếng cười còn đâu?
U Vương có kịp giải sầu?
Lụa đã xé, lửa đã thiêu
Ai vui riêng có thấy, về đâu cơ đồ?

2.
Mình cười, Mình cười
Hai đứa hiền khô
Chẳng cần lụa xé,
Không cần khói mờ,
Chẵng cần lửa nung
Ví rằng còn rợ Khương Nhung
Quách Công hiến kế, xin... đừng, nghe anh!

Lụa tơ, lụa tơ xin nhớ để dành
Ðể đời vá áo cho lành nỗi oan.
Chỉ xé một thước lụa thôi,
Bao người áo rách, tội trời ắt mang

Mừng ngày đất nước, đất nước bình an
Tự do, dù sống nghèo nàn
Mình vẫn vui, mình vẫn vui
Là thơ em, Tấm Lòng Vàng của anh.
Lụa vàng, lụa vàng cờ sẽ mịn màng,
Là thơ em, Tấm Lòng Vàng của anh.
La la la la . . . . .

Thơ Ý Nga.  Nhạc Dân Chủ Ca


No comments:

Post a Comment