Sunday, July 4, 2010

NGHỊ QUYẾT RƠM

Lửa ơi! Xin chớ gần rơm
Cháy bùng một chút chẳng làm được chi
Tâm đồng, bền chí người đi
Giữ hoài ngọn lửa chẳng vì bó rơm!

No comments:

Post a Comment