Sunday, July 4, 2010

CỐ GẮNG LÊN!


CỐ GẮNG LÊN!
Lời nhạc
Đi trên đôi chân này này
Là bộ óc hăng say,
Đi trên đôi chân này này
Nhẹ như áng mây bay.

Đi trên đôi chân này, này
Dấn Thân vào Việc Chung,
Đi trên đôi chân này, này
Sống tự tại ung dung.

Coi thường đời riêng khổ
Lo giúp người bất hạnh,
Tìm mọi cách góp sức . . (ư)
Sống tự tại ung dung.

Đi trên đôi chân này, này
Danh lợi nào không tàn?
Đi trên đôi chân này, này
Lòng son gửi thế gian!

Nhan sắc rồi cũng nhạt,
Danh lợi nào không tàn?
Duy nét đẹp còn mãi . . (í) . .
Lòng son gửi thế gian!

La . . . la . . .  la


Lời thơ
CỐ GẮNG LÊN!
Đi trên đôi chân này,
Là bộ óc hăng say,
Coi thường đời riêng khổ
Nhẹ như áng mây bay.

Lo giúp người bất hạnh,
Dấn Thân vào Việc Chung,
Tìm mọi cách góp sức.
Sống tự tại ung dung.

Nhan sắc rồi cũng nhạt,
Danh lợi nào chẳng tàn?
Duy nét đẹp còn mãi:
Lòng son gửi thế gian!CỐ GẮNG LÊN!
Thơ Ý Nga.  Nhạc Nguyễn Văn Thành

No comments:

Post a Comment