Saturday, July 3, 2010

ĐỤC BIA, TẨM HOA


Đục một bia tưởng niệm
Những thuyền nhân đã chết
Đảng rõ ràng tẩm liệm
Hương oan hồn thơm hoa.


No comments:

Post a Comment