Sunday, July 4, 2010

TỪ NGÀY ĐỔI CỜ

Khẩu hiệu của Việt Cộng:
“Tiến nhanh! Tiến mạnh! Tiến vững chắc lên Xã Hội Chủ Nghĩa!”

1975
Phần ăn là một củ khoai
Vừa hà, vừa sượng, nhẹ hều lòng tay
Mà sao cuốc, xẻng nặng vầy?
Người tù: tủi nhục, tù đày, kém may
Làm quen khổ đói mỗi ngày
Nhớ con, thương vợ, biết bày cùng ai?
Ai… ai cũng như ai… này
Tù to, tù nhỏ: đảng vây kỹ càng!

2007
“Tiến nhanh! Tiến mạnh!” Khoe khoang.
Cộng Tàu vào Việt Nam, mang Đại…Đồng!!!
“Vững” chưa đầu gối* cầu phong?
Ai tai!!! Bắc thuộc dọn lòng cúc cung?
“Vững” chưa tài sản gian hùng?
Bán dân, hại nước! Đường Cùng “chắc” chưa?

2009
Phần ăn năm xưa vẫn… thừa
Nếu đem so với thượng… thừa thời nay:
Trẻ con bới rác, ăn mày
Vẫn trơ xương với đổi thay màu cờ.

2010
Đã đành Việt Cộng nhởn nhơ
Việt gian ăn có nhảy… vô ăn… gì?
Còn không một chút lương tri?
Hồn ma Chiêu Thống cũng… khinh khi kìa!

*Có chân không đứng lại… quỳ,
Có lưng khúm-núm, nên đi phải... khòm.

No comments:

Post a Comment