Monday, September 20, 2010

BIA MỘ ĐƠN


Đưa Người Thơ vào lòng đất
Giã từ, tiếc những tài hoa
Chúc Thi Sĩ ngủ yên giấc
Phò hộ Dân giữ được Nhà

Đưa hồn thơ vào huyệt lạnh
Biết nói gì phút chia tay?
Mộ bia mai rồi hiu quạnh
Để lại chi thế gian này?

Hoa gửi theo Người một đóa
Hãy về với hương ngọc lan
Tro bụi mai Người cũng hóa
Tử, sinh? Chung cuộc cũng tàn!

Hồn về Quê Hương người nhé!
Giúp giùm bao trẻ thơ đau
Hồn về giữ giùm đất Mẹ
Giữ Lời Thề đã cùng nhau.

Đưa Người Về, bài duy nhất
Tôi viết khi tàn nén hương:
Anh linh sớm về cõi Phật
Thơ Người để lại Yêu Thương.


“Mai tôi chết, tôi sẽ phù hộ Y.N.”.


No comments:

Post a Comment