Sunday, September 26, 2010

SÚC VẬT XỨ NGƯỜI & NGƯỜI XỨ TÔI


Bà ôm con chó nhỏ
Đặt nhẹ nhàng xuống chân
Ống chân chú khuyển đỏ
Băng bó hết nửa phần
Chú quấn quýt theo chủ
Bước những bước thật gần
Rong chơi người và thú.

Thơ tự nhiên lạc… vần:
Quê tôi, tư bản đỏ
Quấn chặt người, bít bưng.
Mang lưỡi gươm trên cổ
Người dân khổ quá chừng:
Người phải sống như… thú
Để “thú” đội lớp… người
Dùng hiểm độc mưu kế
Bán nước, giết dân tôi.


No comments:

Post a Comment