Sunday, September 26, 2010

EM


Rẻ rề hai chữ thủy chung
Nên em đem bán khắp cùng nhân gian
Mỗi ngày tung ‘’lưới’’* tối tân
Hổ Ngươi, Bìm Bịp** xa gần vui chơi
Quên dân đau khổ một trời
Em vui với gái, ai thời mài gươm?

*Lưới = internet
**Hổ Ngươi, Bìm Bịp = tên 2 loại hoa


No comments:

Post a Comment