Sunday, September 19, 2010

TA RỒI CÓ TRÔI THEO MÂY?

Mây trôi, trôi mãi ngàn năm
Mình trôi, trôi mãi, mai nằm ở đâu?
Thơ buồn chưa viết hết câu
Đã nghe bất định. Chậm mau tuổi đời?
Làm chi được? Người người ơi!
Tài hèn, sức mọn, chỉ lời nhắc nhau
Cờ bay vẫn đỏ một màu.
Máu hoà nước mắt đồng bào nước ta!!!

No comments:

Post a Comment