Sunday, September 19, 2010

XIN LỬA

Anh than: - Vô phước lấy em,
Suốt ngày cứ vác… ngà*. Xem bao dài?
Anh buồn: - Em chẳng trang đài!
Suốt đêm cứ nhớ Nhà hoài thế sao?
Làm thơ, viết sách, đem rao
Trái tim yêu nước được bao nhiêu ngày?

Theo dòng lệ nhỏ, chẳng hay
Trễ rồi phiên họp! Máy bay nào chờ?
Ôi chao tội nghiệp! Thẩn thờ!
Người Giận say ngủ, Người Khờ thức khuya!

Bay đêm thêm… lạnh quá kìa
Có ai dư Lửa xin chia chút cùng?

* Tục ngữ: "Ăn cơm nhà, vác ngà voi."

Kính tặng những Chị Em đang vượt khó

No comments:

Post a Comment