Monday, September 20, 2010

NHỚ


Gần trời thấy nắng, xưng vua.
Gần trăng thấy sáng; gần chùa muốn tu.
Gần cờ đỏ, nhớ người tù
“Tập trung, cải tạo”, thiên thu chẳng về!


No comments:

Post a Comment