Sunday, September 26, 2010

HÀNH TRANG


Ra trận, thuộc mỗi một bài:
Bác, Đảng, Việt Cộng là loài bất lương
Nhớ tránh xa! Chớ chung đường!
Kẻo bị chúng nhuộm cam, hồng, đỏ loe
Quốc Gia: không cần phải khoe
Thực tâm yêu nước, cần lòe chi ai!


No comments:

Post a Comment