Sunday, September 19, 2010

TẶNG SÁCH

Thay vì kính tặng bó hoa
Tôi xin gửi sách làm quà kết thân,
Sài Gòn Nghĩa Thư tri ân,
Tấm lòng thương Nước, xót Dân, tỏ bày.

No comments:

Post a Comment