Monday, September 20, 2010

SAO EM NÓI TIẾNG VIỆT NAM?


Quần dở… chứng; áo dở… lưng
Khoen đeo lủng-lẳng, tuổi chừng hai mươi
Trên tay thuốc lá, em cười,
Diễu cha, cợt mẹ bằng… lời Việt-Nam
Tội ta xấu-hổ, cúi gầm
Em ơi! Ta trách ta thầm đây em!


No comments:

Post a Comment