Sunday, September 19, 2010

NGƯỜI NGOÀI, NGƯỜI MÌNH

Áo lành, mang lá quốc kỳ
Người ngoài hỏi: “Lạ! Cờ gì?” - Việt Nam!
Áo thô, Mẹ rách bao năm
Người mình không đoái, em làm sao hơn?

No comments:

Post a Comment