Sunday, September 19, 2010

CHIẾN THI, THỢ VÀ THƠ...


Ban ngày anh là thợ
Đêm đến anh làm thơ
Khác nhau cái dấu nặng
Giống nhau hăm bốn giờ.
Khi xưa anh làm lính
Đánh giỏi mà đành... thua
Bây giờ em ra lệnh
Bảo chi anh cũng ừa.

Làm thợ vì chiến sĩ
Cũng đời buồn ruổi rong
Làm thơ thành… thi sĩ
Có được em yêu không?

Giặc nào đánh chẳng tan?
Trận chiến nào đã tàn
Mất súng gươm? Thay giấy!
Xin anh khoan hưởng nhàn

Chiến sĩ không thấy ư?
Toàn dân một cửa tù
Hậu phương không hạnh phúc
Thi Sĩ nỡ nào tu?
Em dùng chữ Chiến Thi
Cho bài thơ đẹp nhất…
Tấm lòng là giấy trắng
Xin anh hãy viết đi!

Giống nhau, hai đứa mình
Ghi những lời theo Kinh
Cứu Khổ cho dân tộc
Chiến Thi đầy Trữ Tình.


Viết thay một người vợ lính.

No comments:

Post a Comment