Sunday, September 19, 2010

NGÒI VIÊT TỴ NẠN

Phải chăng viết lách là điên?
(Những người nói láo ăn tiền, chuyện riêng!)
Chút mường tượng, chút ưu phiền
Tùy theo tâm ý, nếu chuyên, nên lời
Văn chương làm bạn, bút cời
Mấy ai được lúc thảnh thơi bút nhàn?
Chữ? Thường dài những...chấm than
Như thân tằm gửi, héo tàn, khổ chung!
Tâm người viết, chẳng ung dung
Lấy đâu gợi hứng mà vung bút, cười?
Là tâm sự những mảnh đời
Rễ chôn đất Á. Lá phơi trời người!*

*Cội cây quê mẹ, lá rơi đất người!

No comments:

Post a Comment