Sunday, September 19, 2010

CỐ GẮNG LÊN!

Đi trên đôi chân này
Phải là bộ óc hay
Tránh tiền tài, cạm bẫy
Vốn nhẹ tựa áng mây

Cứu giúp kẻ bần cùng,
Sống tự tại ung dung,
Phân biệt điều sai đúng,
Dấn thân vào Chuyện Chung.

Nhan sắc rồi phôi phai,
Danh lợi rồi cũng bay,
Duy nét đẹp tồn tại:
Hữu xạ… hương thơm hoài!

No comments:

Post a Comment