Sunday, September 19, 2010

ĐỤC BIA, TẨM HOA

Đục một bia tưởng niệm
Những thuyền nhân đã chết
Đảng rõ ràng tẩm liệm
Hương oan hồn thơm hoa.

No comments:

Post a Comment