Sunday, September 19, 2010

GIỮ LÒNG...

Cộng đồng ngày càng tan rã,
Lòng người mỗi ngày mỗi phai,
Ai còn như tôi, đường dài,
Lẻ bóng, đơn thương, độc mã,
Xin giữ Tâm đừng chột dạ!

No comments:

Post a Comment