Monday, October 12, 2009

ĐẠI HỌA

Tàu xây đập, tạo hồ để… cướp nước
Từ thượng nguồn gieo đại họa Mê Kông
Rồi mai đây nước biển sẽ ngập đồng
Nông dân Việt mất phù sa bón ruộng.

Không thủy sản lấy gì dân sinh sống?
Chìm Cà Mau, duyên hải; mặn nước ngầm*
Vùng hạ nguồn nhận chất thải Vân Nam
Tàu, Việt Cộng: ai tòng, ai chánh phạm?

*Nước biển sẽ tràn ngập đồng bằng sông Cửu Long.

No comments:

Post a Comment