Monday, October 12, 2009

MƠ NGÀY XUM HỌP

Gặp gỡ ở một nơi
Mình không hề định trước
Kỷ niệm cùng buồn khơi
Thương đồng bào đất nước

Tuổi học trò tìm nhau
Bạn xưa giạt chốn nào?
Hỏi thầy, cô, trường, lớp,
Đứa nào cũng nao nao.

Chỉ xóm nghèo đơn giản
Không có gì cao sang
Rất nhỏ hẹp, tầm thường
Vậy mà thương, mà nhớ.

Lìa quê nhà ra đi
Đứa lênh đênh Ý, Mỹ,
Đứa lưu lạc Âu, Phi
Đứa Úc châu, Á, Việt.

Những thân thương dạt dào
Thương là thương! Nghẹn ngào!
Chuyên chở trong tiềm thức
Cầu: xum họp thật mau!

No comments:

Post a Comment