Monday, October 12, 2009

CHẲNG THỪA, AI LẠI ĐEM CHO!

Người ta: -Xin chút hương thừa
Em xin Tất Cả mới vừa nhớ thương!
Bao chương viết về quê hương,
Bao sách, thì bấy nhiêu chương nặng tình.

No comments:

Post a Comment