Monday, October 12, 2009

VÌ GÌ VƯỢT CHẾT ÐI TÌM?

“Nhất con, nhì cháu, thứ sáu người dưng”.
Tục ngữ.

Mình không có nhất, chẳng nhì
Người-dưng-thứ-sáu ai bì được anh
Tô canh giữ ngọt, cơm lành
Ðắng cay cố nuốt, buồn đành giữ riêng
Tứ, tam chẳng thấy ai khuyên
Nên em chung thủy lời nguyền khi đi
Tang Chung dân-tộc khắc ghi
Máu người đã đổ phải vì Tự-Do.

No comments:

Post a Comment