Monday, October 12, 2009

HOA TỰ-DO

Sài Gòn ơi! Sài Gòn ơi!
Bao người đã gọi như tôi? Bao ngày?
Sài Gòn ơi! Mắt tôi cay
Tôi thèm ngày cũ ai thay được giùm?

Góp tay vào phá gông cùm
Người vui hạnh phúc, sống đùm bọc nhau

Sài Gòn ơi! Lòng tôi đau
Chưa… về, chỉ… nhớ về nhau lúc này
Ðời còn bịt miệng, còng tay
Sài Gòn ơi! Phải tính ngày đứng lên!
Sống hèn, đôi lúc tưởng hiền,
Hoa Tự Do? Chẳng tự nhiên nở xòe!

No comments:

Post a Comment