Monday, October 12, 2009

TẶNG SÁCH

Thay vì kính tặng bó hoa
Tôi xin gửi sách làm quà kết thân
Sài Gòn Nghĩa Thư tri ân
Tấm lòng thương Nước, xót Dân, tỏ bày.

No comments:

Post a Comment