Monday, October 12, 2009

ANH HÙNG VÔ DANH

Ai ngồi vót cọc cắm sông
Bạch Đằng lừng-lẫy chiến công năm nào?
Ai và ai, hỡi anh hào?
Thương dân, yêu nước giặc vào đành lui

No comments:

Post a Comment