Monday, October 12, 2009

NỬA BÀI THƠ BAY

Nhiều khi tôi muốn khóc
Khi nhìn họ đánh nhau:
Người cùng chung máu đào,
Sao chẳng cùng chí hướng?
Vì lực ngày càng yếu,
Thì địch ngày càng vui…

Lửng-lờ trôi, lửng-lờ trôi…
Nhão ra, chùng lại cũng thời gian thôi
Câu thơ bộc phát từ môi
Tay không buồn chép để rồi mất tiêu
Chiều trôi xám ngắt tịch-liêu
Sách tung chữ-nghĩa như khiêu-khích buồn.

No comments:

Post a Comment