Monday, October 12, 2009

LẬP TRƯỜNG

Nước từ cao xuống biển
Rồi nước lại… trở về
Ta vì thương sông núi
Leo tìm đường! Đâu Quê?

Ta leo một con dốc
Càng cao càng… bớt người
Đồng hành kẻ… dừng lại
Kẻ… quay ngược hướng đi

Đang dốc cao gặp Bạn
Ta mừng ơi là mừng!
Bạn ơi xin chớ dừng
Đi cho tròn lý tưởng.

No comments:

Post a Comment