Monday, October 12, 2009

TÚI KHÔN

Túi Khôn em đã đầy chưa?
Mà sao ngây dại vẫn thừa chung quanh?
Vẽ hoa miệng Túi tròn vành
Vẽ khờ, vẽ dốt mong-manh cuộc đời
Câu kinh niệm tối gọi mời,
Bao nhiêu thất-bại bấy lời ăn-năn!
Đường thành-công lắm khó-khăn
Đường tranh đấu lắm trở-trăn, gập-ghềnh!
Biển bơi kiệt sức, lênh đênh,
Túi Khôn nào dễ thấy Thuyền Cứu Sinh.

No comments:

Post a Comment