Monday, October 12, 2009

KHÔNG THÈM

Chẳng gì em cũng có chồng
Anh khen chi nữa má hồng đã xong?
Chẳng thương, em bảo rằng không
Anh theo chi nữa, phập-phồng tội em?
Trả thư, em nói chả thèm
Tu mi khéo nói, nhá nhem khó lường

Chả thèm, không đọc, chẳng thương
Bạn-bè, xin giữ ở… trường ngày xưa.
Ðường em người bước dù thưa,
Nhưng Ðường Dân Chủ mới vừa bụng em.
Nếu thương, thể hiện em xem:
Hoa xinh, bướm lượn, phải thêm cờ Vàng.

Tưởng niệm chị Lệ Uyên.

No comments:

Post a Comment