Monday, October 12, 2009

THƠ

Tình yêu tôi gửi trong thơ
Là Tình Yêu Nước, xin nhờ chuyền tay
Niệm tình thơ dở với hay:
Coi như lửa góp vào ngày đấu tranh.

No comments:

Post a Comment