Monday, October 12, 2009

CON TẰM NHẢ…THƠ

Từ điều khổ, tằm ủ tơ
Thả từng sợi, thả vần thơ kêu gào
Rối bòng bong rối, ôi chao!
Ai người dệt vải? Sợi nào sợi xinh?
Việt Nam hết nạn đao binh
Mà tằm chẳng hưởng thanh bình được ư?

No comments:

Post a Comment