Monday, October 12, 2009

MỚI LÀ DỄ THƯƠNG

-Đọc chi, cô mỉm miệng cười?
Tôi nhìn mê quá! Ôi người dễ thương!
Mỗi ngày hồn cứ vương vương
Đi chung xe điện, chung đường được không?

-Thưa rằng không! Chồng đã cùng!
Đường chung sánh bước, dẫu lòng hơi xa
Tôi đọc chuyện ở quê Nhà
Trước khi giặc đến mới là … dễ thương!

No comments:

Post a Comment