Monday, October 12, 2009

GỞI EM

Những bài thơ cùng ý,
Gởi Em đọc cho vui
Nhà Việt Nam khốn khó
Chia nhau chút ngậm-ngùi.

No comments:

Post a Comment