Thursday, December 2, 2010

CHỊ VỀ


Chị về thấy gì biết không?
Thấy dân, thân mỏng mòng mong đòi… nhà
“Khiếu kiện’’? Chuyện đảng không tha!
Chúng gom, bắt, nhốt.  Thương là thương ơi!

No comments:

Post a Comment