Thursday, December 2, 2010

NGÀY CHẾT


Theo sức hút mặt đất
Xác về cùng bụi tro
Hồn bay cao chất ngất
Rồi cũng được…tự do!


No comments:

Post a Comment